Kultur og Idræt

Kultur og Idræt


En hverdag i balance

 

Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft. Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti og vi ønsker, at alle borgere i kommunen kan glæde sig over det, der er skabt, og være med til at skabe nyt for de kommende generationer. Derfor vil vi gerne støtte kultur og fritidsaktiviteter i bred forstand inden for kommunalfuldmagtens rammer. Ønskerne til nye kultur- og fritidsanlæg, til udvidelser og renoveringer er stærkt stigende i disse år, og i Det Konservative Folkeparti ønsker vi at, der investeres i kultur- og fritidslivet i alle ender af Skanderborg Kommune.

 

Vi skal som kommune være langt mere visionære i forhold til vores idrætsfaciliteter og tilbud. Skanderborg er først og fremmest kendt som festivalby, men i Det Konservative Folkeparti ønsker vi også at kommunen er kendt som en af de mest attraktive herhjemme, hvad angår kultur- og idrætsliv. Et stærkt foreningsliv er katalysator for fællesskab og sammenhold, for trivsel og sundhed, for integration og inklusion. Og det er almindelig kendt, at gode vilkår og faciliteter på sport og fritidsområdet er et af de vigtigste parametre, når unge børnefamilier skal vælge, hvor de vil bosætte sig – selvfølgelig sammen med gode skoler og dagtilbud. 

 

Vi har allerede et righoldigt idræts- og kulturliv, som vi kan væres stolte af - alt sammen drevet af frivilliges arbejde og engagement - men der er stort pres på faciliteterne og der bliver nok at se til bare for at følge med befolkningsvæksten. Som alle ved, er og bliver presset på skoler og dagtilbud stort de kommende år. Det samme pres ser vi på fritidsfaciliteterne, og det bliver kun større i de kommende år. Det vil lede til yderligere nedslidning og endnu længere ventelister, hvis ikke der handles.

Som minimum skal kommunes idrætsfaciliteter skal udvikles i takt med den stigende befolkningstal, men fra konservativt hold ønsker vi som nævnt at styrke området og arbejde for en ny idrætspolitik, der skal optimale rammer for et stærkt idrætsliv og sikre, at vi også i fremtiden har de fornødne faciliteter.

 

Ønskerne til nye kultur- og fritidsanlæg, til udvidelser og renoveringer er mange, og i Det Konservative Folkeparti mener vi at, der skal investeres i kultur- og fritidslivet i alle ender af Skanderborg Kommune. Gennem de sidste mange år er Skanderborg by blevet tilgodeset med masser af nye idræts- og fritidsfaciliteter: Fælleden og de tilhørende idrætsanlæg, Kulturhuset og udvidelsen af samme, udvidelse af svømmehallen og det nye søbad for bare at nævne nogle få. Alt sammen både forståeligt og fortjent, da Skanderborg er hovedbyen. Vi må bare ikke glemme udviklingen i de omkringliggende byer. 

 

I flere af vores centerbyer og landsbyer sker den allerstørste tilflytning og befolkningsmæssige tilvækst lige nu, og flere af dem har gennem en årrække måttet se langt efter en midler til nye anlæg, til udvidelser og renoveringer, mens kommunens anlægsbudgetter har været deponeret bl.a. på Fælleden og på andre byggerier.

 

At ønskerne står i kø, kan vi bl.a. se af de mange indkomne borgerforslag til nye anlæg og udvidelser, der er sendt ind til byrådet forud for dette års budgetforhandlinger. Det høres også på vandrørene i snart sagt alle byer og landsbyer, at der er mange ønsker. Om det så drejer sig om nye vandre- eller mtb-stier ud i naturen, svømmehalsønsker i Galten og Ry, haludvidelse i Hørning, haludvidelse i Voerladegaard, nyt klubhus og kulturkraftværk i Stjær og eller noget helt andet.

I Skanderborg Kommune vrimler det med initiativrige borgere og foreninger, der i netop deres by knokler for at realisere nye faciliteter. Det skal vi støtte op om. Skanderborg Kommune skal være klar til i højere grad også at yde lånegarantier til projekter uden for hovedbyen og være klar til at yde et lille driftstilskud, hvis det er det, der er behov for.

 

Vedligeholdelsen af vores idrætsanlæg er også vigtig og det er til skade for brugerne og alt for dyrt på lang sigt at lade stå til og lade dem forfalde. Derfor ønsker vi, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for alle byens kommunale idrætsanlæg som løbende opdateres og følges.

 

Flere af projekterne, der er undervejs, behøver ikke meget andet for at kunne realiseres. Udgifterne til anlæggelsen har de plads, men de behøver hjælp til driften eller en kommunegaranti. I Det Konservative Folkeparti er vi klar til at yde en håndsrækning. Investerer vi i kultur- og fritidslivet, investerer vi også i glæde, fællesskab, sammenhold og sundhed og modvirker ensomhed blandt unge og ældre. Den investering gør vi hellere end gerne.

 

Omverdenen kigger mere og mere til Danmark, hvad er det, vi kan, der gør os til et af verdens lykkeligste folk og et rigt samfund. Det er efter vores opfattelse i høj grad det foreningsliv, som danskerne færdes i, hvor vi lærer at omgås alle og skabe noget sammen. De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund, og for at danskerne efter eget valg kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som giver dem værdi. Det er her, sammenhængskraften i samfundet skabes, da folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab. Vi skal værne om vores plads som verdens lykkeligste folk og vores høje score på tillid til hinanden. Det udfordres i disse tider. Derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning. Derfor ønsker vi, at foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til ordentlige faciliteter, som medfinansieres af kommunen. 

 

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer samt skaber gode værdier i vores samfund. Vi mener dog, at handicappede og socialt udsatte skal prioriteres, således de også får gode muligheder for at nyde foreningslivet.

 

Kulturen i byerne

Selvom Skanderborg by centerbyerne og mange af landsbyerne vokser markant i de kommende år, skal vi sikre at den lokale historiske og kulturelle arv fastholdes og at udviklingen sker med respekt for den enkelte bys sjæl. Byerne skal udvikles harmonisk og med respekt for nærområdets historie, anvendelse og arkitektur, således at også byrummet afspejler dette. Derudover skal der, ved udvikling af nye byområder, reserveres plads til kultur og fritidsliv. 

 

Vi prioriterer også at renovere og passe på vores kulturarv, fx sporene efter kongebyen i Skanderborg, Himmelbjerget, ejer Bavnehøj, gravhøje og andre særlige historiske bygninger og anlæg. De skal fremstå velholdte og tilpasses samtiden med respekt for den gave, som de var og er til byen og dens borgere. 

 

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for: 


  • Branding af Skanderborg som Danmarks mest attraktive kultur- og fritidskommune.

 

  • En ny idrætspolitik

 

  • Tidssvarende kultur- og idrætsfaciliteter i alle ender af kommunen.

 

  • Svømmehaller i Ry og Klank.

 

  • At sikre handicappede og socialt udsatte og kan deltage i foreningsliv.

 

  • At udarbejde en vedligeholdelsesplan for alle byens kommunale idrætsanlæg.