Ældrepolitik

Ældrepolitik


En hverdag i balance

For Det Konservative Folkeparti er det hjerteblod at sikre en god og værdig alderdom for vores ældre i kommunen. God ældrepleje kræver god ledelse, fagligt dygtigt personale, og tid og overskud til at fokusere på plejeopgaven frem for dokumentationsarbejde. Endvidere kræves der præcise beskrivelser af servicen, der er kendt af dem, der skal modtage den. Har man behov for hjælp, skal man trygt kunne regne med, at man kan få den.

 

Det er vigtigt at den ældre kan blive boende i sin egen bolig og være så selvhjulpen som muligt, så længe det lader sig gøre. Det betyder at vi skal have en velfungerende hjemmehjælp hvor det skal være de samme personer, den ældre medborger får besøg af. 

 

Som ældre skal man have mulighed for frit valg mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud af såvel pleje og praktisk hjælp, som fx. rengøring af bolig, indkøb af madvarer og forbrugsgoder, ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet. Det skal være muligt at købe både offentlige og private tillægsydelser – uden at der beskæres i de gratis tilbud, som man er berettiget til. 

Når det ikke længere er muligt at klare sig i eget hjem, skal kommunen sikre, at man inden for kort tid, tilbydes en plejebolig. En bolig pa plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser, og så vidt muligt skal der anvises plads i borgerens nærområde af hensyn til kontakten med pårørende. I plejehjemmenes fællesarealer skal der være åbent for, at foreninger og andre frivillige får adgang, således at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet. Erfaringer viser, børn og ældre kan have stor glæde af hinanden, så vi vil hjælpe med kontakten mellem børnehaver og skoler til plejehjem.


Dem, der har brug for en plejebolig, har forskellige behov. Derfor skal der være en større variation i vores plejeboliger. Variationen skal afspejle den mangfoldighed, der er i vore boligbyggerier. Boligernes indretning skal sikre, at de ældre kan være selvhjulpne i størst mulige grad. Man skal have mulighed for at vælge mellem kommunale boliger og boliger, der er ejet af private/foreninger. 

Det Konservative Folkeparti vil bakke op med lokalplaner mv. om bygning af ældreboliger, seniorfællesskaber og andre boformer, alt efter kommunens ældres ønsker og behov. 

 

Etablering af friplejehjem

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi, at tiltrække flere friplejehjem til Skanderborg Kommune. Rent principielt mener vi, at alle har ret til frit valg mellem offentlige og private tilbud, og det er et problem, at den mulighed ikke eksisterer i dag. Derfor arbejder vi for, at kommunen kommer ind i kampen og får etableret et eller flere; gerne drevet af non profit-organisationer.

 

Vores eksisterende kommunale plejehjemstilbud leverer hver dag høj kvalitet til vores ældste borgere, og vi er ikke i tvivl om at vores ældste borgere allerede får den pleje og omsorg, de har behov for. Alligevel vil etableringen af friplejehjem være godt.


For den deraf følgende konkurrence mellem de offentlige og private tilbud vil yderligere skærpe kvaliteten til gavn for borgerne. Utallige eksempler fra både ind- og udland viser, at private plejehjem er mindst lige så gode - nogle gange endda bedre - til at yde omsorg og pleje og tilbyder flere og mere forskelligartede tilbud. Så når det i andre kommuner kan lade sig gøre at etablere friplejehjem, der leverer høj kvalitet, kan det selvfølgelig også lade sig gøre her.


Lovgivningen har været på plads siden 2007, og flere undersøgelser har vist, at friplejehjemmene generelt er efterspurgte, og visse steder endda har lange ventelister. Alene det siger jo alt. Så vi undrer os over den fodslæben, vi ser i dele af byrådet. Ikke mindst, fordi friplejehjem både kan etableres hurtigt og være med til at løse fremtidens kapacitetsudfordringer. Det kræver ingen kommunal investering. Det eneste, det kræver, er, at vi politisk bakker op og understøtter med et plangrundlag, der muliggør, at de kan etableres.

 

Gennem det seneste halve år er flere partier dog begyndt at vise velvilje i forhold til friplejehjem. Det glæder vi os over. Så tiden er moden, og med udvidelsen af Dagmargården i Skanderborg vil det være helt naturligt at se på mulighederne for at få etableret friplejehjem i f.eks. centerbyerne. Et friplejehjem ville givetvis også kunne etableres i mindre byer og dermed sikre, at vi fortsat har plejehjemstilbud i alle større og mindre byer, i alle ender af kommunen, hvilket netop er konservativ politik.

 

Aktiv information om det frie valg

Undersøgelser har vist, at kun 3 ud af 10 ældre ved, at de har ret til frit valg af plejebolig. Det nytter ikke noget med rettigheder, hvis borgerne ikke kender til dem. Ydermere findes der svage ældre uden behjælpelige pårørende, hvilket medfører, at den ældre tit er overladt til det, kommunen tilbyder. Det skal ændres. Det kan ske, at kommunen aktivt informerer borgerne om deres muligheder, og derved giver dem mulighed for at træffe frie valg.

Det Konservative Folkepart mener, at kommunen langt bedre bør oplyse om alle plejehjem- og ældrecentre som er inden for kommunen. Dette bør inkludere oplysninger om pris, sygefravær, kvalitet og værdigrundlag for at give de ældre et overblik over deres valgmuligheder. 

 

Helt konkret foreslår vi, at kommunen ansætter en ældrevejleder, som har ansvaret for at informere om – og bistå bestilling af - relevante ydelser. Det har man gjort i Lyngby-Taarbæk Kommune har man en Ældrevejleder, som rådgiver og vejleder ældre borgere om deres rettigheder inden for fx frit valg. Dertil tilbyder Ældrevejlederen også hjælp med praktiske ting såsom ansøgninger. 

Behov for mere plejepersonale

En af de store udfordringer Skanderborg Kommune står over for i de kommende år er rekruttering og fastholdelse af personale til vores plejecentre og i ældreplejen generelt. der bliver specielt mangel på SOSU’er. I Det Konservative Folkeparti er vi derfor optaget af at fastholde og styrke SOSU-skolen i Skanderborg, lige som vi ønsker at Økonomiudvalget og byrådet udarbejder en strategi, der fokuserer på at tiltrække fastholde den nødvendige arbejdskraft. Samtidig skal et analysearbejde igangsættes for at undersøge, om de ansattes arbejdsopgaver kan struktureres anderledes, således at mere af deres tid frigøres til plejen af de ældre. Vi vil fx se nærmere på om flere tekniske opgaver og støttefunktioner kan varetages af andre - fx private udbydere.

 

Det Konservative Folkeparti vil: 


  • viden udnyttes bedst muligt. Prioritere midler til ansættelse af mere plejepersonale.
  • Give dem, der har behov for pleje, muligheder for frit valg af pleje mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud.
  • Sikre frie drikkevarer i form af kaffe, te, juice, mælk og saftevand til alle beboere på kommunens plejecentre.
  • Prioritere forebyggelse og selvhjælp, så færre far behov for varig offentligt betalt hjælp.