Støj

Hvornår får vi vores støjskærm?


En hverdag i balance

Borgere i Skanderborg Kommune der er bosat tæt op ad E45 har i lang tid måttet leve med alvorlige støjgener. Støj der gennem årene kun er taget til i takt med at mængden af trafik er tiltaget. Der er heldigvis i dag mere og mere fokus på at støj er et problem der skal tages alvorligt.


Støjen fra E45 er et af de emner jeg har beskæftiget mig indgående med i nu snart en del år, og som også oprindeligt var grunden til at stille op til byrådet. 


Se evt det gamle indslag fra TV2 Østjylland her:

https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/ekstra-spor-pa-motorvejen-beboere-frygter-stoj-inferno

 

At støj er skadeligt derom hersker der ingen tvivl, ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.


Det anslås at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, og så har man end ikke medregnet de andre faktorer.


Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning. Støj har derud over også en dokumenteret negativ effekt på børns indlæringsevne.

WHO’s seneste anbefaling lyder på en grænseværdi på 53Db – hvor man i Danmark benytter en grænseværdi på 58Db(DEN) – DEN står i den sammenhæng for et vægtet gennemsnit af Day/Evening/Night. Derfor giver det i mine øjne derfor ikke mening at opføre boliger i områder hvor man med alle mulige krumspring kun lige kan få støjen ned under den knap så restriktive danske grænseværdi på 58Db.


I store dele af Europa er man længere fremme end vi er i Danmark i. Her går man aktivt ind og bekæmper støjen, ved hjælp af støjværn, dæmpende asfalt og/eller hastighedsbegrænsninger. Nogen steder arbejdes der tilmed med variable hastighedsbegrænsninger alt efter ugedag/tidspunkt, alt sammen for at begrænse støjen for beboerne langs meget trafikerede veje – det sker også nogle steder i Danmark – desværre har man blot i lang tid ”glemt” Skanderborg området

Billederne ovenfor viser hvor støjbelastet Hørning by var i 2017 - reelt før udvidelsen og øgning af hastigehed på E45. (så snart vi får adgang til nyere tal vi jeg opdatere 


Ved udvidelsen af E45 gennem Skanderborg, hvor der blev tilføjet et ekstra spor i midterrabatten, blev det påstået at støjen ikke ville blive værre. Fakta er at udvidelsen udelukkende blev et tema netop på grund af den stærkt stigende mængde trafik, der nu fik mulighed for at køre endnu hurtigere på strækningen. Det har id den sammenhæng heller ikke hjulpet at man i ly af natten satte hastigheden op fra før 110 Km/t til 130 Km/t – en handling der virker komplet uovervejet, grænsende til det kyniske, i et af de tættest befolkede områder i Skanderborg kommune.  Der er ingen andre steder hvor man fører motorvejstrafikken forbi tæt beboede områder med 130 km/t. Tænk på Køge, Kolding, Vejle, Odense – alle steder står der i dag støjværn, og alle steder er hastigheden i øvrigt begrænset til 110 km/t.  I området ved Hørning lever man i et støjhelvede, uden støjværn og med en hastighed sat til 130 km/t.

 

Det lader dog til at der langt om længe er lys for enden af tunnelen. Skanderborg Kommune er i dialog med Vejdirektoratet omkring en tidligere start på etablering af det støjværn rundt om Hørning, som burde have  været opført i forbindelse med udvidelsen af E45 tilbage i 2017. Den oprindelige plan hed opførsel af støjværn på et tidspunkt i  2027/28. Det er glædeligt at det nu ser ud til (med alle mulige forbehold) at man starter på udvidelsen af E45 Aarhus S til Aarhus N i 2023. Aarhus S – Aarhus N udvidelsen er projektet der rummer det støjværn der skal beskytte Hørning området. Planen er et støjværn, der dækker hele Hørning området med et støjværn med en højde på 7 meter, enkelte steder op til 14 meter når man regner jordvoldene med. Jordvolde der blandt andet kan opføres med overskudsjord fra nogle af de mange andre bygge- og vejprojekter der pågår i Hørning og omegn, den del skal vi i byrådet have taget stilling til.

Billedet ovenfor stammer fra vejdirektoratet - og nærmere info kan findes her:


https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/udbygning-af-e45-aarhus-s-aarhus-n/miljoe/stoej


Ligeledes er det glædeligt at man gennem VVM undersøgelser nu er kommet frem til at man er nødt til at dække med støjværn længere sydpå for Hørning end først planlagt for at kunne beskytte den sydlige del af Hørning. Det betyder reelt at støjskærmen, som landet ligger lige nu, udvides ca. 700 meter længere sydpå end først planlagt.


Billederne nedenfor viser støjdata fra VVM undersøgelsen - først et referencebillede uden støjdata, dernæst et referencebillede af støjberegninger fra 2019 - et billede af støjdata i 2040 (uden støjskærm forventet) - slutteligt et billede af støjdata i 2040 (med en støjskærm forventet) Billedet er et reference billede

Billedet illustrerer støjdata fra 2019.

Billedet illustrerer forventet støj i 2040 - uden støjværn

Billedet illustrererforventet støjdata i 2040 - med støjværn som planlagt på plads .

Der er naturligvis udfordringer forbundet med etableringen af støjværn på strækningen. Blandt andet fordi der ligger en fjernvarmeledning langs motorvejen som der skal tages hånd om. Ligeledes kan det komme på tale at foretage jordopkøb enkelte steder for at få indrettet støjværnet korrekt.